Администратор на лични данни

Регистрацията като администратор на лични данни в Комисията за защита на лични данни е задължителна за всяко лице, което събира и/или съхранява и/или обработва лични данни, като лицето следва да предприеме действия за регистрация преди започване на процеси по събиране и/или съхраняване и/или обработване лични данни. В това число се включват личните данни на лица, наети по трудов договор.

 

Предлагаме организиране на процеса по регистрация като администратор на лични данни, като подаваме заявление за регистрация на администратор на лични данни, създаване на регистри „Персонал“ и „Контрагенти“, написване на Инструкция за защита на личните данни и изпращане до електронната Ви поща на Потвърдителен лист, който трябва да разпечатате и подпишете пред нотариус. Следва да изпратите Потвърдителния лист с нотариална заверка на подписа по пощата до адреса на Комисията за защита на личните данни, която в 14-дневен срок след подаване на Потвърдителния лист вписва лицето в Регистъра. В особени случаи, като събиране на биометрични данни (снемане на пръстови отпечатъци и други), събиране на данни за физическото състояние на лица и други случаи, Комисията извършва предварителна проверка, като това може да забави процеса по регистрация.

 

За регистрация като администратор на лични данни Комисията за защита на личните данни не събира такси.

 

Ние предлагаме услуги за подаване на заявление за регистрация на администратор на лични данни по електронен път, създаване на регистри „Персонал“ и „Контрагенти“, изпращане на Инструкция за защита на личните данни и на Потвърдителен лист до електронната Ви поща
на цена от 39 лв.

Свържете се с нас на: info@snbulgaria.eu

0879176109