Пакет Старт+

Предлагаме изготвяне и подаване към НАП на осигурителни декларации за самоосигуряващи се лица и работници.

 

Пакет Старт+ е разработен за фирми с до три осигурени лица  –  19  лв./месец.

 

Какво включва Пакет Старт+ ?
Пакет Старт включва:
1) изготвяне на декларации за осигуряване образец 1 и 6 в НАП
2) изготвяне на декларации за получаване на парично обезщетение в НОИ
3) изчисляване на работни заплати на служители и изготвяне на ведомости
4) изготвяне на декларация за започване, прекъсване, прекратяване или възобновяване на дейността като самоосигуряващо се лице
5) изготвяне на необходимите документи по сключване, изменение и прекратяване на трудови договори – Уведомления по чл.62 от КТ
6) изготвяне на длъжностни характеристики
7) създаване и поддържане на досиета на служителите
8) попълване на трудова книжка
9) изчисляване на отпуски и болнични
10) водене на дневник на болничните листове
11) изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми
12) попълване на платежни документи за задълженията към НАП
13) издаване на служебни бележки на служители и на удостоверения за пенсиониране – УП-2 и УП-3
14) изготвяне на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
15) издаване на служебни бележки за доходи от наем

 

Какво получавате?
Подаване към НАП на необходимите документи за осигуряване. Получавате месечни ведомости, рекапитулации, платежни нареждания за осигурителните вноски и за данъка по ЗДДФЛ, длъжностни характеристики и други документи, посочени в пакет Старт+.

 

Каква е цената?

19 лв./месец

 

Какво трябва да направите, за да получите услугата?
Свържете се с нас на info@snbulgaria.eu за получаване на информация, за предоставяне на счетоводни услуги, за информация за платени и неплатени отпуски, болнични, извънреден труд, както и за всяка промяна в условията на труд и заплащане.

 

Предлагаме счетоводни услуги на достъпни цени с високо качество, като организираме дейността си по начин, който да гарантира на Вас висока сигурност и лесна миграция към други продукти, както и бързо отказване от услугите, ако не Ви задоволяват. Можете да се откажете от предоставяните счетоводни услуги бързо, лесно и удобно, като изпратите съобщение за отказ до info@snbulgaria.eu

 

Не се колебайте да се свържете с нас:

info@snbulgaria.eu

0879176109